Opis oken in kali

ID okna/kali

HR-31

Datum

2016-01-13

Ime

Veća lokva sa šašem na Sulinju

Občina

Dobrinj

Katastrska občina in številka parcele

Status zemljišča

Opis lokacije

Veća lokva, relativno plitka, sa šašem, na poluotoku Sulinj. Lokva je izduženog oblika, nije čišćena, na dnu ima kamenja, nalazi se u većoj plitkoj vrtači stjenovitih padina obrasloj šikarom drače, padine su dosta strme i jako okršene sa izraženim škrapma u vapnenačkim stijenama. Dubina vrtače je oko 10 m. Parametri kakvoće vode: pH = 7,35; DO = 27,3; PSU = 8,55; T = 10,42 C

Velikost - dolžina

50

Velikost - širina

20

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

lo

Ograjenost

Lokva nije ograđena, većim dijeom obrasla je teško prohodnom šikarom.

Vegetacija - opis

U lokvi su zastupljene nitaste zelene alge (Chlorophyta), ispod nakupina algi je crni anoksični mulj. U sjeveroistočnom kutu lokve je sastojina trske (Phragmites australis). Uz obalu je nekoliko lijepih busena Juncus acutus i Juncus sp. Na sredini lokve sastojine oblića (Schoenoplectus sp.). Uz obalu Agrostis sp., Aropyrum sp. Oko lokve: Cynodon dactylon, Ononis sp., Galium corrudifolium, Plntago holosteum, Eringium amethystinum, Bromus erectus, Teucrium montanum, Echinops ritro, Rhamnus intermadia, Anthericum ramosusm, Prunus spinosa, Sanguisorba minor, Juniperus oxycedrus, Taraxacum sp., Dactylis glomerata, Paliurus spina-christi, Rosa sp., Centaurea rupestris, Brachypodium rupestris, Oenanthe, Satureaj montana, Sonchus, orlaya grandiflora, Allium senescens, U okolnoj šikari raste Ulmus minor, Asparagus acutifolius, Euphorbia fragifera,Fraxinus ornus, Clematis flammula, Ruscus aculeatus, Sedum sexangulare, Polygala nicaensis, Rosa canina, Pinus nigra, Crataegus, Leucnathemum liburnicum, Betonica serotina, Potentilla australis, Carex halleriana, Plantago media, Ranunculus bulbosus, Prunella sp., Helleborus multifidus, Geranium columbinum, Chrysopogon gryllus, Catapodium rigidum i dr. Od lišajeva na suhom kamenitom pašnjaku raste: Cladonia sp.,

Vegetacija - zaraščenost

40

Prisotnost živali

oko lokve lete vretenca (Anysoptera) pare se i polažu jajašca u vodu. U vodi zastupljene su ličinke tulara, ličinke vretenaca iz skupina Isoptera i Anisoptera, vodeni račići - Cyclops, ličinke kornjaša, nema gambuzija! Kopneni puževi: Pomatias elegans. Uz lokvu se vidi kos.

Ogroženost

zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Lokva se koristi za napajanje stoke (osobito krava). Lokvu kroisti divljač - uokolo ima mnogo tragova divljih svinja. Lokva zasad nije ugrožena, obale sus jako zarasle šikarom koja je bodljikava i neprohodna. Lokva zarasta, ali voda je bistra. Moguće je da se radi o prirodnoj lokvi u vrtači.

Popisovalec/i

Patrik Krstinić i Marko Randić