Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-8

Datum

2015-10-30

Ime

Mareke na Barju 7

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1701 Iška Loka, številka parcele 820/3 in 821

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Mareke na Barju 7 se nahaja severno od vasi Iška Loka na GK koordinatah GKX:462649,48 GKY: 92422,97. Okno se nahaja neposredno ob strugi potoka Ložca v manjšem gozdu, ki je obdan s travnikom, približno 50 m severneje od oken Mareke na Barju 5 in 6. Okno ima polkrožno kotanjasto obliko dimenzije 10 m v dolžino in 9 m v širino s prisotnim izvirom podzemne vode. Voda v oknu je tekoča in sklepamo, da je prisotna večji del leta.

Velikost - dolžina

10

Velikost - širina

9

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

vdl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

40

Prisotnost živali

Ogroženost

za
odpadki
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač